Naše služby

Nabídneme vám dlouholeté zkušenosti při řešení pohledávek, odkup vašich pohledávek po splatnosti, nastavení interních procesů a další finanční služby.

Odkup pohledávek

V případě, že máte z jakéhokoli důvodu zájem o zpeněžení vašich pohledávek, odkoupíme je za tržní cenu.

Zajištění likvidity pohledávkami

Další možností, jak rychle získat likviditu, je získat půjčku a dát do zajištění na určitou dobu a za předem stanovených podmínek vaše pohledávky.

Zpětné postoupení pohledávek

Zpeněžení vašich pohledávek formou inovativního zpětného postoupení portfolia pohledávek získáte velmi rychle provozní kapitál.

Navýšení likvidity odprodejem pohledávek

V případě, že máte z jakéhokoli důvodu zájem o rychlé zpeněžení vašich pohledávek, můžeme vám nabídnout jejich odkup za sjednanou cenu.

Revitalizace prodejem podílu

Pokud má společnost dobrý byznys plán, ale je v ekonomicky nestabilní situaci, můžeme vám nabídnout financování formou převzetí obchodního podílu.

Garantovaný výnos z portfolia

Smluvně garantovaný výnos z pohledávek vám zajistí pevný příjem bez ohledu na náš úspěch při inkasu.

Směnečné operace a zajištění pohledávek

Pro zvýšení dobytnosti vaší pohledávky můžeme zajistit pohledávku směnkou, nebo pokud již máte směnku k dispozici, tak ji převzít a vymáhat.

Business Intelligence

Sledujeme celkovou ekonomickou kondici společnosti, zda je například schopna z vlastních zisků financovat své závazky, trendy v ekonomických údajích účetních výkazů, velikost vlastního kapitálu atd.

Rating pohledávek a EWS

U každé pohledávky bereme v úvahu přes dvě desítky znaků, na jejichž základě určíme pomocí statistických metod ratingové ohodnocení pohledávky.

Swapy, faktoring a ostatní operace

Uvedené služby lze různým způsobem kombinovat nebo u složitějších případů navrhnout individuální způsob řešení.

Operace se závazkovými saldy

Oddlužení našeho klienta formou převzetí a přistoupení k dluhu a další služby na straně pasiv dle vašich možností.

Obrana před převzetím

Provedeme rozbor slabých míst a navrhneme vhodnou taktiku obrany.