Rating pohledávek a včasní výstrahy

„Pro většinu investorů není nejdůležitější to, co vědí, ale realistické zhodnocení toho, co nevědí.“ — Warren Buffet

Ohodnocení pohledávek je zpravidla prvním potřebným krokem, který je vhodné udělat jak před soudním, tak i mimosoudním vymáháním pohledávky. U každé pohledávky bereme v úvahu přes dvě desítky znaků, na jejichž základě určíme pomocí statistických metod ratingové ohodnocení pohledávky. Výsledek ratingu v procentech vyjadřuje míru výtěžnosti dané pohledávky (bonitu) a ta bývá v rozmezí mezi jejím daňovým odpisem a nominální hodnotou minus náklady spojené s jejím inkasem a časovým diskontem. Chcete-li mít v případě zátěže vaší společnosti velkým objemem pohledávek jasnou a rychlou odpověď na výtěžnost této bilanční položky, zhodnotíme vaše pohledávky formou pohledávkového auditu, jehož cílem je úplný přehled a klasifikace všech vašich pohledávek.

Systémy včasné výstrahy vyhodnocují a sledují kredibilitu vašich obchodních partnerů. Průběžně sledujeme situaci vašich obchodních partnerů a to způsobem, který zachycuje řadu faktorů dokladujících jejich stabilitu a pravděpodobný vývoj. Zvláště se tato služba uplatní u odběratelů, kteří již v minulosti včas neplnili své závazky a u nichž po předchozí nápravě dochází k pokračování obchodní spolupráce v jakémsi „úvěrovém rámci“. Služba včasné urgence preventivně a velmi účinně zabraňuje vzniku nových pohledávek tak, že vaše pohledávky jsou bezprostředně a pravidelně urgovány.